Η υπηρεσία της Λογιστικής-Φοροτεχνικής υποστήριξης
   περιλαμβάνει μια σειρά εργασιών, ξεκινώντας από την Ίδρυση
   της επιχείρησης, έως την διακοπή της.
       Ενδεικτικά  αναφέρουμε:

-Σύσταση όλων των τύπων των εταιριών

         * Ανώνυμες Εταιρίες
         Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης
         * Ομόρρυθμες Εταιρίες
         * Ετερόρρυθμες Εταιρίες
         * Κοινοπραξίες
         * Ατομικές επιχειρήσεις

   * Διαδικασία εγγραφής της επιχείρησης στο τμήμα μητρώου της          αρμόδιας Δ.Ο.Υ., την λήψη Α.Φ.Μ. και την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

   * Μετατροπές, συστάσεις, Συγχωνεύσεις φυσικών και νομικών      προσώπων,Λύσεις και Εκκαθαρίσεις εταιριών.

-
Λοιπές Υπηρεσίες & Οργανισμοί

           * Επιδοτήσεις για νέες θέσεις εργασίας και επιδοτήσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Δ.).

-
Τήρηση - Ενημέρωση Βιβλίων

     * Οργάνωση του λογιστηρίου της επιχείρησης καθώς επίσης όλων των λογιστικών διαδικασιών.

     * Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων Α', Β' και Γ' κατηγορίας όλων των νομικών μορφών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Κ/Ξ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ)

    * Ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης καθώς και ενημέρωση για κάθε νέο φορολογικό μέτρο.

    * Περιοδικές  & Εκκαθαριστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α.

   * Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών &   προμηθευτών και άμεση υποβολή στην Δ.Ο.Υ. ή μέσω διαδικτύου.

-
Φορολογία εισοδήματος

    *  Σύνταξη των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2,Ε3,Ε5 κ.λ.π.)

    * Υπολογισμός των  τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και συμπλήρωση του  εντύπου ανάλωσης του  ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου (με την χρήση ευέλικτων λογισμικών).

    * Ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος με την χρήση καταξιωμένων προγραμμάτων.

    * Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος

    * Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9

    *  Έκδοση φορολογικής ενημερότητας.