Η σωστή μηχανογράφηση μιας επιχείρησης, παρέχει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, επιτρέπει την σωστή και γρήγορη  διεκπεραίωση των εργασιών και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή οργάνωση της επιχ/σης.

       Η εμπειρία μας στον τομέα αυτό μας δίνει τη
δυνατότητα να παρέχουμε άριστες λύσεις προσαρμοσμένες
απόλυτα στις ανάγκες κάθε  επιχείρησης, όπως :-    Μηχανοργάνωση - Μηχανογραφική υποστήριξη

-    Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού
      (Η/Υ, περιφερειακά)

-    Επιλογή του κατάλληλου για την επιχείρηση Software

-    Συνεργασία με τις πιο γνωστές εταιρίες παραγωγής
      λογισμικού για επιχειρήσεις  και λογιστήρια.

-    Μετάβαση από χειρόγραφο σε μηχανογραφικό σύστημα

-    Παραμετροποίηση εφαρμογών

-    Κωδικοποίηση Αποθήκης - Πελατών - Προμηθευτών -
     Αξιογράφων - Παραγωγής

-    Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές

-    Εφαρμογή Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
      στην Γενική και Αναλυτική Λογιστική

-    Σχεδιασμός της ενημέρωσης της Γενικής και Αναλυτικής
      Λογιστικής από την Εμπορική Διαχείριση

-    Έλεγχος σωστής λειτουργίας των παραμετροποιήσεων

-    Εκπαίδευση στον χειρισμό του λογισμικού

-    Άμεση επίλυση των προβλημάτων