Χρησιμοποιώντας σύγχρονα προγράμματα μισθοδοσίας  και αξιοποιώντας την τεχνολογία internet, οι υπηρεσίες μας σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής :

-Υπολογισμός Μισθοδοσίας

-Ανάλυση μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους

-Υπολογισμός Επιδομάτων, αδειών και αποδοχών απόλυσης.

-Έκδοση αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων

-Έκδοση βεβαιώσεων φόρου και συγκεντρωτικών τέλους έτους.

-Υποβολή καταστάσεων ωρών και όρων συμβάσεως εργασίας στην Επιθεώρηση Εργασίας.

-Ασφαλιστικές διαφορές.

-Βεβαιώσεις Εργοδότη.

-Δημιουργία και υποβολή Α.Π.Δ. στο Ι.Κ.Α. ή μέσω διαδικτύου.

-Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.

-Παροχή συμβουλών σε θέματα μισθοδοσίας   κ.λ.π.